Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Mắng vợ vì bừa bãi rồi phạt luôn